A jelenség leírása

Ezzel az elnevezéssel a 16-17. század fordulóján, a vokális zene uralkodóvá válásának idején kiforrott zenei stílust, gondolkodásmódot illették, miután egy vita során szükségessé vált annak megnevezése, körülírása. A seconda practica (máshol: pratica, prattica) elnevezés mögött az a zeneszerzői szemlélet állt, miszerint:

1. Minden vokális zene alapja a szöveg: a zeneszerző a komponálás során a szövegből indul ki, annak zenei lenyomatát alkotja meg a kompozícióban, ezáltal szöveg és zene elválaszthatatlan egysége jön létre.

2. A szöveg tartalmának, hangulatának zenei megjelenítése érdekében a zeneszerző számos, addig törvényként tisztelt és betartott zeneelméleti, kompozíciós szabályt figyelmen kívül hagyhat. Ilyen szabály például az előkészített disszonancia (vagyis amikor a hangzat disszonáns hangja “bent marad” az előző, konszonáns hangzatból). A szövegkifejezés szolgálatában szólamvezetésben is lehetséges olyan megoldás alkalmazása, például olyan hangközugrás vagy ritmikai alakzat használata, amelyet addig “csúnyának” vagy művészietlennek tartottak (mindezen szabályok a Palestrina-stílusban figyelhetők meg). A zeneszerzőt ez tulajdonképpen óriási szabadsággal ruházza fel.

3. A polifon zene egyeduralmának vége: a szövegkifejezés és a szöveg érthetősége mindennél előrébb való. Megszületik a monódia (lásd lejjebb), vagyis, amikor a szöveg csak egyetlen, hangszerek által kísért szólamban van jelen, a zenei formát, a szerkezettől a frázisokig, motívumokig hangulati, érzelmi kifejezés mellett a szöveg szóhangsúlyai, a mondatok értelmi súlypontjai határozzák meg. A monódia és a 2. pontban leírt zeneszerzői szabadság együttese olyan expresszív, végletesen kifejező zenei stílust hozott létre, mint amilyen például a 20. század elején született meg Schönberg és Webern kompozícióiban.

A seconda practica egyben a barokk korszak kezdetét, az opera műfaj megszületését is magával hozta, emblematikus zeneszerzője Claudio Monteverdi (1567-1643), emblematikus művei pedig Orfeo című operája vagy a Tankréd és Klorinda párviadala.

Fontos, hogy mint minden zenei, stílusbeli változás, ez sem egyik napról a másikra történt meg, hanem hosszú folyamatok eredményeként, egy-egy 16. századbeli zeneszerző (például Rore, Wert, Marenzio) madrigáljai nyomán indult el, a zenei szemlélet fokozatos átalakulása mellett.

Montverdi vs. Artusi

A kifejezés szó szerint azt jelenti: második gyakorlat, amely elnevezés Giovanni Artusi elméletíró 1603-ban megjelent könyvéből származik. A könyv címe: Az Artusi második része, avagy a modern zene tökéletlenségéről (Seconda Parte dell’Artusi, overo Delle imperfettioni della moderna musica), és a görög elméletírókat követve képzelt szereplők párbeszédeiben írja le saját elméletét. A furcsa módon szerzőjének nevét viselő Artusi című munkájának 1600-ban megjelent első részében a szerző, meglehetősen sportszerűtlen módon  Monteverdi több, akkor még nem publikált, tehát a nagyközönség előtt nem is ismert madrigálját kritizálta, miszerint – mai kifejezéssel élve – azok nem felelnek meg a művészi zene követelményeinek.
Monteverdi válaszul az 1605-ben megjelent 5. madrigálkötetében közölt – rendhagyó módon – utószót; ebben leírja, hogy nincs ideje válaszolni Artusinak, de majd megírja részletesen, mit gondol, egy olyan munkában amely ezt a címet fogja viselni: Második gyakorlat avagy a modern zene tökéletessége.

Monteverdi utószava az 5. madrigálkötetben

Az írás soha nem jelent meg, helyette Monteverdi öccse, Giulio Cesare Monteverdi nevével jelent meg hosszú szöveg Monteverdi 1607-ben megjelent Scherzi musicali kötetében. Ez a szöveg az 5. madrigálkötetben olvasható rövid beharangozó mondatokhoz illeszkedve részletesen leírja, mit és hogyan értett Monteverdi abban a rövidke szövegben. A magyarázat részletesen ír a prima és a seconda practicáról, ezek stilisztikai hátteréről, valamint ebben szerepel a személetes és elhíresült mondat, amely minden vokális barokk zene egyik ismertetőjegyének tekinthető: a zene a szöveg szolgálólánya, kiszolgálója, ábrázolója. Fontos árnyalat, hogy Monteverdiék szemléletében az új és régi stílus nem zárja ki egymást, mindkettőnek van létjogosultsága, így a prima practica például az egyházi zenének lehet elsődleges terepe. Két hosszabb idézet a magyarázatból:

(…) Artusi, mint afféle jó tanár, kiragad bizonyos részecskéket vagy részleteket (ahogyan ő hívja) fivérem Cruda Amarilli című madrigáljából [ez lett az 5. madrigálkötet nyitó darabja], a szöveggel mit sem törődve, úgy elhagyva azt, mintha semmi köze nem lenne a zenéhez, és ezeket a részleteket szövegüktől megfosztva teljességgel megfosztja őket harmóniájuktól és ritmusuktól is, pedig ha az általa hamisnak vélt részletek alá kitette volna a szövegüket, a világ bizonyosan felismerte volna, hol csúszott félre az ő ítélete, és ő sem mondhatta volna, hogy mindezek agyrémek és légvárak, csak azért, mert nem tartják be tökéletesen az első gyakorlat szabályait. Szép is lenne, ha ugyanígy járna el Cipriano [da Rore] madrigáljaival, mint amilyenek Dalle belle contrade, Se ben il duol, E se pur mi mantieni amor, Poiché m’invita amore, Crudel acerba, Un altra volta és még sok másikkal, amelyeknek a harmóniája [hangzása, karaktere] pontosan követi a szöveget, és amelyek bizony csak lélektelen testek maradnának a zenének eme legfontosabb és fő része nélkül. E részek szövegük figyelembe vétele nélküli kritikájával a bíráló [Artusi] azt akarta bizonyítani, hogy minden jó és szép az első gyakorlat említett szabályainak pontos betartásából származik, amelyek a harmóniát teszik a szöveg úrnőjévé (ahogy majd fivérem ki fogja mutatni). Ő jól tudja, hogy a zene (ilyesfajta énekes műfajban, mint az övé) a melódia tökéletességén alapszik, és ha ebből a nézőpontból tekintjük a harmóniát, az úrnőjéből szolgálójává lesz a szövegnek, és a szöveg pedig úrnőjévé lesz a harmóniának [l’oratione padrona del armonia], amely meggondolásra hajlik a második gyakorlat avagy a modern használat, és eme igaz alapra támaszkodva ígéri [bátyám], hogy bebizonyítja a bírálónak, hogy a Cruda amarilli című madrigál harmóniája nem véletlenszerűen íródott, hanem éppenséggel nagy művészettel és körültekintő tanulmányozással, melyet az ellenfél fel sem fogott, és nem is ismer.

(…) Első gyakorlaton [bátyám] azt érti, amely a harmónia tökéletességén alapszik, vagyis amely a harmóniát vezetettnek és nem vezetőnek, nem szolgálónak, hanem a szöveg úrnőjének [……] tekinti. Ezt [a zenei gondolkodásmódot] azok kezdték el, akik a mi írásmódunkban elsőnek komponálták műveiket egynél több szólamra [értsd: polifon zenét írtak], ezt pedig követte és tovább fejlesztette Okceghem, Josquin des Prez, Pierre de la Rue, Jean Mouton, Crequillon, Clemens non Papa, Gombert és mások abból az időből, mostanában pedig messer Adriano [Willaert mester] tökéletesítette a gyakorlatban, és a kitűnő Zarlino pedig körültekintő szabályokkal. Másodikon – melynek a mi írásmódunkban első megújítója az isteni Cipriano da Rore volt, amint ezt bátyám bizonyítani fogja, s amelyet nem csak az említett urak követtek és fejlesztettek tovább, hanem Ingeneri, Marenzio, Giaches Wert, Luzzaschi, valamint Jacopo Peri és Giulio Caccini is, legvégül az igaz művészet legértőbb, legemelkedettebb szellemei – azt a gyakorlatot érti, amely a melódia tökéletességén alapszik, vagyis amely a harmóniát vezetettnek és nem vezetőnek tekinti, és a harmónia úrnőjének a szöveget teszi meg. Ezen okoknál fogva nevezte el másodiknak és nem újnak, gyakorlatnak és nem elméletnek, mivelhogy okfejtése a konszonanciáknak és a disszonanciáknak a gyakorlatban való alkalmazási módjára irányul.”

(Forrás: Monteverdi: Levelek, elméleti írások, ford.: Lax Éva, Kávé Kiadó, 1998. A zeneszerzők neveit átírtam a ma használatos alakjukra.)

Caccini és a monódia

A Dolcissimo sospiri kezdetű tétel a kötetben és hangfelvételen

Monteverdi szövege híresebb és ismertebb lett, de ugyanebben az időben egy másik zeneszerző, Giulio Caccini [ejtsd: dzsulio káccsini] publikált egy akkoriban avantgárd stílusú kompozíciókat tartalmazó kötetet, éppen a később seconda practica névvel illetett zeneszerzői elvek szerint. Az 1602-ben megjelent, körülbelül hatvanoldalas kötet címe Le nuove musiche (Új zenék), félig tankönyv, mert hosszú előszót követően példákkal illusztrálva mutatja be az énekes díszítések fajtáit. Emellett önálló kompozíciókat is tartalmaz: 12 úgynevezett madrigált, valamint 10 éneket (aria). Caccini madrigáljai és énekei is a monódia kategóriába tartoznak, vagyis olyan zeneművek, amelyekben mindössze egyetlen énekszólam szerepel, akkordjátékra alkalmas hangszer kíséretével. Ez jelzi, hogy a szólamszerű gondolkodás átalakult harmóniákban gondolkodássá – ez a közelítésmód, a mintegy 150 éven át tartó, barokknak nevezett korszakban végig jelen volt. Ahogyan a kísérettípus is, amelyet Caccini az elsők között használt, és amely a basso continuo (szó szerint: folyamatos basszus) elnevezést kapta. Úgynevezett számozott basszussal jegyezték le, ahogyan már Caccini is tette, vagyis a basszus szólam sora felett számokkal jelölték, milyen harmóniákat kell megszólaltatni (lásd az illusztrációt).

A monódia mint zeneszerzési mód újnak számított, hiszen előtte a többszólamú, polifon vokális zene jelentette a „művészi” zenét. Ahhoz képest a monódia a régi rendszer hívei szemében leegyszerűsödést és ellaposodást jelenthetett.

 

vissza a lap tetejére