Élete

A Schütz és Bach közötti időszak egyik legjelentősebb német zeneszerzője. Sokféle műfajban alkotott, vokális és hangszeres zenében, stílusa erősen hatott Bachra.

Valószínűleg Diderich Buxtehude néven született; szüleinek neve Johannes (Hans Jensen) Buxtehude és Helle Jespersdatter volt. Apja a Holsteini Hercegség Oldesloe nevű városából származott, amely abban az időben a Dán Királysághoz tartozott (ma Németország). Ma is vita tárgyát képezi, melyik országban és mikor született Dieterich Buxtehude, de a legtöbben úgy gondolják, 1637-ben született Helsingborgban (Skåne megye), ami abban az időben Dániához tartozott (ma Svédország). Gyászjelentésében ez áll: „ő Dániát tartotta szülőhazájának, mikor a mi régiónkba jött; körülbelül 70 évet élt”. Mások úgy vélik, hogy ő is Oldesloe-ben született, később németesített nevét, és kezdte nevét Dieterich Buxtehude-ként használni.

Apja a helsingøri Szent Olaf templom orgonista posztján  állt. Dieterich először Helsingborgban dolgozott orgonistaként (1657–1658-ban), majd ő is Helsingørben (1660–1668 között). A templomok közül a helsingøri Szent Mária templom az egyetlen, ahol ma is az az orgona található, amelyen Buxtehude játszott. Buxtehude végül a lübecki Marienkirche orgonistájaként állapodott meg 1668-ban, Franz Tunder utódjaként, és sok szempontból az ő nyomdokán haladt (például ugyanúgy templomi kincstárnok is volt.) A poszt elfogadásával a korabeli szokások szerint egyben feleségül vette elődje lányát; Anna Margarethe hét lányt szült neki, de az első még gyermekkorában meghalt. Az apja, miután nyugdíjba ment a Szent Olaf templomból, csatlakozott a családhoz Lübeckben, 1673-ban. Egy évvel később meghalt, fia írta a zenét a gyászszertartására. Dieterich testvére, Peter borbélyként dolgozott, ő 1677-ben csatlakozott hozzájuk.

Lübeck szabad császári város volt, ezért Buxtehude viszonylag szabadon komponálhatott, művészi önállósága mintául szolgált későbbi barokk mesterek, Handel, Mattheson, Telemann, Bach számára is. (A Marienkirchének két orgonája volt: egy nagy a nagy istentiszteletekre, és egy kicsi az egyéb áhítatokra, temetésekre.) Buxtehude 1673-ban újjászervezte az Abendmusik (esti zenélés) Tunder által megteremtett hagyományát, ez sok muzsikust vonzott, és 1810-ig élt. 1703-ban Handel és barátja, az elméletíró Mattheson kereste fel az idős,  visszavonulás előtt álló Buxtehudét, aki felajánlotta nekik állását, de kikötötte, hogy utódának feleségül kell vennie lányát. Handel és Mattheson is visszautasította az ajánlatot, és másnap elutaztak. Következő, később híressé vált látogatója 1705-ben érkezett: Johann Sebastian Bach mintegy 400 kilométert gyalogolva ment Arnstadtból Lübeckbe, hogy találkozzon a kor legnagyobb orgonistájával, Buxtehudéval, hallja orgonajátékát – ahogy írta: „megérteni egyet s mást az ő művészetéből” –, és részt vegyen az Abendmusik alkalmain; majdnem három hónapot töltött ott. (Forrás: Wikipedia)

Művei

Vokális művek

Életművének nagy része vokális kompozíció, de csak kevés került be a korabeli német kéziratos gyűjteményekbe, ezért egészen a 20. századig elsősorban billentyűs szerzőnek tartották. Egyházi zenéje jelentős, stílusa nem haladó, hanem inkább konzervatív szellemiségű, összefoglaló jellegű.

Több mint 100 vokális műve maradt fent, mely számos stílust felölel, illetve orgonazene, amely korálfeldolgozás vagy többrészes forma; fennmaradt műveinek csak kis része kamarazene, azonban ez a 14 kamaraszonáta azon kevés műve közé tartozik, amely megjelent életében nyomtatásban (op. 1 és op. 2 jelzéssel). Sok műve elveszett. Az oratóriumaihoz készült librettók fennmaradtak ugyan, de a kották nem, ami azért is sajnálatos, mert német oratóriumai Bach és Telemann számára mintát jelentettek. További bizonyítéka Buxtehude elveszett műveinek egy nemrég felfedezett kottakatalógus egy 1695-ben Lübeckben rendezett árverésről.

Buxtehude vokális műveinek két legfontosabb forrása Gustaf Düben gyűjteménye és az úgynevezett Lübecki tabulatúra (A373). Az előbbiben a német barokk zene olyan művei vannak, amelyek sehol máshol nem találhatók meg, több kéziratot tartalmaz német orgonatabulatúra-, illetve partitúra lejegyzésben; mindkét gyűjteményt valószínűleg Buxtehude életében és az ő engedélyével állították össze. Orgonaműveinek egyetlen forrását csupán zeneszerzők által készített másolatok jelentik: korál-feldolgozások főleg Johann Gottfried Walther másolataiban maradtak fent, a szabad kompozíciók (nem feldolgozások) pedig Gottfried Lindemann és mások másolataiban. Johann Christoph Bach kézirata különösen jelentős, mert ebben maradt fent Buxtehude ma ismert három „ostinato kompozíciója”: két chaconne BuxWV 159, 160  és egy passacaglia (BuxWV 161), illetve a C-dúr prelúdium és chaconne (BuxWV 137). Bár Buxtehude maga valószínűleg orgonatabulatúrában jegyezte le műveit, a másolatok többsége a ma hagyományos kottaírással maradt fent.

Billentyűs művek

Prelúdiumok és toccaták

19 orgonaprelúdiuma a 17. századi billentyűs irodalom legfontosabb alkotásai közé tartozik. Többrészes kompozíciók, amelyekben a szabad, rögtönzésszerű részek váltakoznak a szigorúan ellenpontozó, polifon szakaszokkal. Ezek a kompozíciók Nicolaus Bruhns műveivel együtt az észak-német orgonaiskola prelúdiumművészetének csúcsát jelentik, és az úgynevezett stylus phantasticus típusba tartoznak. Bachra óriási hatással voltak ezek a művek, prelúdiumaiban, toccatáiban, orgonafúgáiban nemegyszer hasonló technikákat alkalmaz.

A prelúdiumok változatos stílusúak és szerkesztésűek, nincs köztük két egyforma, szövésmódjukat tekintve rögtönzés- vagy fúgaszerűek, szerkezetük általában ilyen: bevezető szakasz – fúga – utójáték, de ez a séma gyakran bővül. Fúgaszakaszból több is lehet, ezeket toccataszerű vagy akkordikus részek választják el egymástól. A C-dúr prelúdium és chaconne (BuxWV 137), valamint a g-moll prelúdium (BuxWV 148) önálló chaconne-részt tartalmaz, fugatós, toccataszerű szakaszokkal; az E-dúr prelúdium (BuxWV 141) két fúgát tartalmaz, valamint imitációs és akkordikus részeket; az F-dúr prelúdium (BuxWV 144) pedig csak rövid, rögtönzésszerű bevezetőből és hosszú fúgából áll. A szakaszok különválhatnak vagy össze is mosódhatnak folyamatukban. Legalább háromszólamúak, sok négyszólamú résszel, de alkalmanként ötszólamúak is lehetnek. A BuxWV 150 jelzésű g-moll prelúdium híres példa, mert ötszólamú, és ebből két szólamot a pedál(!) játszik.

Buxtehude rögtönzésszerű vagy szakaszos tagolású egyéb műve, például toccata és praeambulum – ezek szerkezetükben, technikájukban mind hasonlítanak a prelúdiumokra, azzal a különbséggel, hogy nem mindegyikben található pedálszólam vagy csak visszafogott pedálhasználat jellemzi, például hosszú orgonapont formájában. A korban ritkán előforduló hangneme miatt különleges példa a fisz-moll prelúdium (BuxWV 146), ezt a művet valószínűleg magának írta Buxtehude, és megvolt a sajátos hangolási módja, amivel tudta használni a hangszert ebben a középhangos temperálásban ritkán használatos hangnemben. (Forrás: Wikipedia)

További billentyűs műfajok (szerkesztés alatt):
Korálfeldolgozások
Ostinato-darabok
Egyéb billentyűs művek

Stylus fantasticus: Orgonazene, toccaták, fantáziák, Claudio Merulo (1533–1604) itáliai orgonistától, a velencei Szent Márk székesegyház orgonistájának zenéjéig megy vissza ez a stílusmegjelölés. Később Rómában Girolamo Frescobaldi, majd német tanítványa, Froberger vitte tovább északra. De iItáliai és német zenészek között amúgy is folyamatos volt a tapasztalatcsere: olaszok mentek Bajoroszágba és Szászországba, németek mentek Itáliába (pl. Hans Leo Hassler és Heinrich Schütz). A tudós, feltaláló és elméletíró Athanasius Kircher így írja le a stylus fantasticust Musurgia Universalis című könyvében:

„Főleg hangszerekhez kapcsolódik. A legszabadabb és legkötetlenebb módja a komponálásnak, semmihez nem kötődik, sem szavakhoz, sem már meglévő dallamhoz; arra jött létre, hogy az alkotó zseni megmutatkozhasson, és hogy a zseniális harmonikus frázisok és fúgák rejtett harmóniai rendszerét megtanítsa.”

A stílus improvizációhoz kötődik, de rövid kontrasztáló epizódok jellemzik, szabad forma, mint a bécsi klasszikus fantázia. (Ausztriában a hegedűvirtuóz Heinrich Ignaz Biber és az idősebb Johann Heinrich Schmelzer alkotott ebben a stílusban.)

Abendmusik (esti zene): esti koncert, legtöbbször templomban előadva. Tunder működése (1641–1667) alatt alakult ki ez a hagyomány a lübecki Mária-templomban, helyi üzletemberek finanszírozták, a közönségnek ingyenes volt, orgonazene vagy sokféle vokális zene szólt. Buxtehude működése alatt a karácsony előtti öt vasárnap rendezték meg ezeket; Buxtehude és utódai ötrészes oratóriumokat írtak ezeken a vasárnapokon előadandók.

 

 

A műjegyzék

Buxtehude műveinek jegyzékét Georg Karstädt állította össze Buxtehude-Werke-Verzeichnis címmel (rövidítve: BuxWV – a Bach-műjegyzék BWV rövidítésétől megkülönböztetendő). Először 1974-ben jelent meg, a második kiadás 1985-ben, ez bővítéseket, korrekciókat tartalmaz. A jegyzék műfajok szerint csoportosítva, és nem keletkezésük időrendjében listázza a műveket, összesen 275 kompozíciót. A függelék (Appendix) további 15 kétes hitelességű és korábban tévesen Buxtehudénak tulajdonított művet tartalmaz. Az egyes műveket a hangnem és a műfaj megjelölés után a jegyzékszámmal jelöljük, például így: d-moll passacaglia, BuxWV 161 (pont nélkül)

A műjegyzék felépítése:

BuxWV 1–112: kantáták

BuxWV 113–135: vegyes vokális művek (motetta, mise, esküvői áriák, kánonok, nem fennmaradt művek címei, nyolc elveszett Abendmusik címei)

BuxWV 136–225: orgonaművek

136–176: szabad [technikájú, szerkesztésű] orgonaművek (prelúdium – ebből van legtöbb –,                                 toccata, chaconne, passacaglia, canzonetta, canzona, fúga)

177–224: korál-előjátékok, illetve 3 orgona-magnificat

BuxWV 226–251: csembalóra írt szvitek (19 mű)

BuxWV 245–251: variációk és vegyes művek csembalóra

BuxWV 252–275: kamarazene, köztük op.1 és op. 2: 7-7 szonáta

Zenehallgatás

ZENEHALLGATÁS

BuxWV 196: Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ (pdf 50. oldal) korálelőjáték

Prelúdium, BuxWV 150: 5 szólamú, 2 pedálszólammal

Prelúdium, fisz-moll prelúdium, BuxWV 146: stylus fantasticus

Passacaglia in d, BuxWV 161: Bach passcaglia elődje (az ostinato műfajok egyike)

Chaconne, BuxWV 160 (ostinato műfaj)

Nimm von uns – kantáta

 

Fried- und Freudenreiche Hinfarth, BuxWV 76, 1674

Békés és örömteli eltávozás – ezzel a címmel jelent meg, és két művét társította:

„Mit Fried und Freud ich fahr dahin“ (Lübeck püspöke, szuperintendánsa halálára írta, 1671)

Klaglied (7 versszakos dal, apja halálára, valószínűleg szövegét is ő írta, 1674)

A mű szerkezete: Contrapunctus I – Evolutio; Contrapunctus II – Evolutio; Contrapunctusban felső szólam a koráldallam, Evolutióban a basszusban van a koráldallam. Az Evolutio a Contrapunctus tükörfordítása minden kísérő szólamban (a korál a szopránból a basszusba tevődik át). A szuperintendáns szellemi nagyságát – és a saját mesterségbeli tudását fejezi ki ezzel az egyedi megoldással. Nincs meghatározva, milyen hangszerek játsszák. Az egyik szólamhoz szöveg társul, négyszólamú. Klaglied                    (Immerseel-féle felvételről). A korálfeldolgozás Simeon énekének Luther-féle német nyelvű átköltése: az énekszólam mellett két hangszeres szólam, valamint basso continuo.

violákra: benne van a címben? ez a gyász hangszere

 

A koráldallamot feldolgozta többek között: Schütz: Musikalischen Exequien, 21. tétel; Bach: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (utolsó előtti tétel) és Mit Fried und Freud ich fahr dahin kantáták; Brahms Warum ist das Licht gegeben motetta zárókorálja (csak 1. versszak).

 

Membra Jesu Nostri:

no.6 tétel: A szívhez – ebben a kantátában violák helyettesítik a hegedűket (német gyász-hangszer)

Membra Jesu Nostri (A Mi Urunk Jézus Krisztusnak tagjai), BuxWV 75: hét kantátából álló sorozat, 1680-ban komponálta Buxtehude, és Gustaf Dübennek ajánlotta. A sorozat teljes címe: Membra Jesu nostri patientis sanctissima (A mi szenvedő Jézusunk legszentebb tagjai). Ez a mű az első lutheránus oratórium. A szöveg a középkori Salve mundi salutare kezdetű himnuszból való (Rhythmica oratiónak is nevezik), amiről azt gondolták korábban, hogy Clairvaux-i Bernát műve, de ma már a középkori költőnek, Arnulf of Leuvennek tulajdonítják (meghalt: 1250-ben). Hét részes, mindegyik rész a keresztre feszített Jézus egy-egy testrészéhez szól: láb, térd, kéz, oldal, mell, szív, fej. Mindegyik kantátát kis bibliai szövegrészlet keretezi.

vissza a lap tetejére